BOX PHIM/CLIP

chữ ký

  1. Tiamo

    V/v ... Chữ ký

    Gởi thằng admin, Làm sao để hiện chữ ký dưới bài viết vậy tml? Tao không thấy có chỗ add chữ ký vô bài viết. Mày hướng dẫn tao cái. Thank mày.